شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان بدون علامت 9-15 سال شهر بیرجند

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از بیماری های مهم و شایع در دنیا، بیماری های دستگاه گوارش است که یکی از مهم ترین علت های آن، عفونت هلیکوباکترپیلوری است. با توجه به اهمیت این باکتری و شیوع متفاوت آن در مناطق مختلف کشور، این مطالعه با هدف تعیین شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان بدون علامت 9-15 سال شهر بیرجند و عوامل مرتبط با آن در سال 1395 انجام شد.
روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- مقطعی، بر روی 332 نفر از کودکان 9-15 سال مدارس شهر بیرجند در سال 1395 که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند و به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. فرم مشخصات دموگرافیک شامل: سن، جنس، طول مدت تغذیه با شیر مادر، تعداد افراد خانواده، تعداد روزهای مصرف ماست در هفته برای کودکان تکمیل گردید. برای بررسی عفونت هلیکوباکترپیلوری، از روش سنجش میزان آنتی ژن هیلکوباکترپیلوری در مدفوع استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 15) و با کمک آزمون های آماری خی دو و تست دقیق فیشر، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
از 332 کودک، 59نفر (8/17%) مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری بودند. نتایج نشان داد بین جنس و مدت دوره شیردهی با ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری رابطه معنی داری وجود نداشت (05/0P>)؛ ولی با افزایش سن و تعداد اعضای خانواده، ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری افزایش معنی داری داشت (05/0P<). بین تعداد وعده های مصرف ماست در هفته و ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری، ارتباط معنی داری یافت شد (02/0=P).
نتیجه گیری
باتوجه به شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری و فراوانی کمتر در مصرف کنندگان لبنیات لازم است آموزشهای لازم به خانواده ها صورت گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
152 -159
لینک کوتاه:
magiran.com/p1847379 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.