تاثیر عصاره الکلی حنا روی فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

چکیده:
برای انجام این آزمایش 280 قطعه ماهی کپور معمولی (با وزن متوسط 21/1±30/22 گرم) تحت چهار تیمار شاهد، گروه حمام دائم عصاره الکلی 01/0 درصد، گروه حمام دائم عصاره الکی 1/0 درصد، گروه حمام دائم عصاره الکلی 5/0 درصد به مدت 60 روز قرار گرفتند. در انتهای دوره بالاترین میزان گلبول های سفید مربوط به تیمار 01/0 و به دنبال آن تیمار 1/0 بوده و در تیمار شاهد میزان گلبول های سفید کمترین مقدار را در میان سایر تیمارها نشان داد (05/0p <). بیشترین تعداد گلبول های قرمز مربوط به تیمار 5/0 بدون اختلاف معنی دار با تیمار 1/0 و شاهد بود (05/0p >). میزان هماتوکریت در شاهد مقادیر بالاتری را در مقابل تیمارهای 01/0، 1/0 و 5/0 نشان داد (05/0p <). در مورد هموگلوبین تیمار شاهد بالاترین میزان را دارا بود و به دنبال آن تیمار 01/0 قرار داشت (05/0p <). در مورد شاخص میزان متوسط هموگلوبین گلبولی بالاترین میزان مربوط به تیمار 01/0 و کمترین مقدار مربوط به تیمار 5/0 بود (05/0p <). تیمار شاهد از نظر عددی در رتبه دوم قرار داشت. عصاره حنا در پایان دوره 28 غلظت سبب بالا رفتن متوسط هموگلوبین گلبولی در تیمارها شد و حجم متوسط گلبولی کمترین مقدار را در تیمار 5/0 و بیشترین مقدار مربوط به تیمار شاهد داشت (05/0p <).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1847413 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!