بررسی مقایسه ای امتیاز دو سیستم نمره دهی SOFA و APACHE II در بدو پذیرش در تعیین پیش آگهی بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت های ویژه

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
پس از وقوع تروما، معاینات بالینی و روش های آزمایشگاهی در جهت ارزیابی تروما می توانند یک نمای کلی از پیش آگهی بیماران را نشان دهند که در جهت مدیریت بهینه ی بیماران اهمیت زیادی دارد. این طرح پژوهشی، با هدف بررسی و مقایسه ی دو سیستم نمره دهی Sequential organ failure assessment (SOFA) و Acute physiology and chronic health evaluation II (APACHE II) از نظر توان پیش بینی مرگ و میر بیماران دچار ترومای بستری در Intensive care unit (ICU) انجام شد.
روش ها
در این مطالعه ی مقطعی- توصیفی از نوع گذشته نگر، 100 بیمار دچار تروما که در ICU بستری شده بودند، به دو گروه فوت شده و گروه زنده تقسیم بندی شدند. اطلاعات دموگرافیک جهت محاسبه ی امتیازهای APACHE و SOFA از پرونده ی بیماران استخراج شد و اطلاعات این تحقیق در دو گروه بررسی و مقایسه گردید.
یافته ها
میانگین سیستم نمره دهی SOFA در گروه زنده و فوت شده به ترتیب 19/6 و 56/15 و میانگین APACHE II در گروه زنده و فوت شده به ترتیب 26/21 و 87/46 بود و همچنین، میانگین نمره ی SOFA و APACHE II در گروه فوت شده به صورت معنی داری بالاتر از گروه زنده بود (001/0 > P). میزان حساسیت (Sensitivity) APACHE II و SOFA به ترتیب 4/97 و 4/97 درصد و میزان ویژگی (Specificity) آن ها به ترتیب 1/36 و 4/16 درصد بود.
نتیجه گیری
استفاده از دو سیستم SOFA و APACHE II در جهت پیش بینی مرگ و میر در بیماران دچار ترومای بستری در ICU بسیار خوب و موثر است، اما میزان حساسیت APACHE II و SOFA شبیه به هم و میزان ویژگی APACHE II بهتر از SOFA است.
زبان:
فارسی
صفحات:
460 تا 465
لینک کوتاه:
magiran.com/p1847618 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!