ارزیابی زمان تغذیه برگی بوریک اسید و سولفات روی بر غلظت عناصر و عملکرد روغن کلزا در منطقه سیستان

نویسنده:
چکیده:
به منظور ارزیابی محلول پاشی بوریک اسید و سولفات روی در مراحل رویشی و زایشی بر غلظت عناصر و عملکرد روغن کلزا در منطقه سیستان در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل (چاه نیمه) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل محلول پاشی در چهار سطح شامل شاهد (عدم محلول پاشی)، اسید بوریک (غلظت 2 گرم در لیتر)، سولفات روی (غلظت 2 گرم در لیتر) و سولفات روی+ اسید بوریک (غلظت 2+ 2 گرم در لیتر) و زمان محلول پاشی در سه سطح محلول پاشی در مراحل رشد رویشی (90 روز پس از کاشت)، زایشی (120 روز پس از کاشت) و رویشی+ زایشی بودند. نتایج نشان داد نوع محلول پاشی به جز بر عدد اسپد بر تمام صفات مورد بررسی تاثیر معنی داری داشت. زمان محلول پاشی بر همه صفات مورد بررسی به جز وزن هزار دانه و عدد اسپد تاثیر معنی دار داشت. بیشترین عملکرد دانه (2610 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد روغن (6/1569 کیلوگرم در هکتار) و درصد پروتئین دانه (2/42 درصد) در تیمار محلول پاشی اسید بوریک+ سولفات روی در هر دو مرحله رویشی و زایشی مشاهده شد که به ترتیب نسبت به شاهد 8/66، 7/76 و 8/52 درصد افزایش نشان داد. بیشترین میزان جذب نیتروژن دانه و کاه به ترتیب به میزان 7/6 و 9/2 درصد از محلول پاشی اسید بوریک+ سولفات روی در هر دو مرحله رویشی و زایشی به دست آمد. محلول پاشی توامان بور و روی موجب افزایش غلظت این عناصر در دانه کلزا به میزان 3/36 و 2/39 درصد نسبت به شاهد شد. بر اساس این نتایج محلول پاشی بور و روی در هر دو مرحله رویشی و زایشی گیاه، سبب افزایش عملکرد دانه و روغن و کیفیت دانه کلزا در منطقه سیستان شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
405 -419
لینک کوتاه:
magiran.com/p1848411 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.