اثر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی-مقاومتی) برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس دارای چرخه جنسی منظم

پیام:
چکیده:
مقدمه وهدف
بخوبی مشخص شده که استرس اکسیداتیوها دربیماری مولتیپل اسکلروزیس سبب آسیب غشا لیپیدی وتخریب بافت عصبی می شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس دارای چرخه جنسی منظم بود.
مواد وروش ها
در این تحقیق نیمه تجربی 30 بیمار زن مبتلا به ام اس (میانگین سنی 15/9± 19/35 سال، وزن 62/13±21/59 کیلوگرم ومقیاس ناتوانی 64/0 ±21/3) داوطلب شدند و بطور تصادفی در 2 گروه مساوی کنترل و تمرین قرار گرفتند. آزمودنی ها یک برنامه تمرینی ترکیبی (هوازی-مقاومتی) به مدت 8 هفته، سه جلسه درهفته انجام دادند. قبل وبعد از دوره تمرینی، برای بررسی تغییرات آنزیم های سوپر اکساید دیسموتاز(SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز(GPX)، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) و میزان مالون دی الدهید (MDA) از همه ازمودنی ها در حالت ناشتایی خون گیری به عمل آمد و توان هوازی وشاخص ناتوانی همه آزمودنی ها اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل در سطح معنی داری P<0.05 در نرم افزار SPSS نسخه 20 بررسی شدند.
نتایج
نشان داد که شاخص سوپر اکساید دیسموتاز و توان هوازی گروه تمرین در مقایسه با گروه دارونما افزایش معنا داری داشت (P=0.001). اما دیگر شاخص های تحقیق (GPX،TAC،MDA) وشاخص ناتوانی حرکتی EDSS بین دو گروه تفاوت معنا داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
به نظرمی رسد انجام تمرینات ترکیبی بر شاخص ناتوانی حرکتی و پراکسیداسیون لیپید در زنان مبتلا به ام اس تاثیر ندارد اما می تواند باعث بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی وتوان هوازی در این بیماران شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849085 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.