اثبات جدیدی از اتحاد دی بروئین در کانال های نوفه تجمعی نرمال با مولفه های مستقل

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
کانال های نوفه تجمعی از جمله مهم ترین کانال های مخابراتی هستند که در مسائل پردازش سیگنال ها بسیار بدان ها توجه شده است. سیگنال دریافتی (متغیر تصادفی 15Y«> ) در این کانال ها به صورت مجموع یک سیگنال ارسال شده از مبدا (متغیر تصادفی 15X»> ) و نوفه تحمیل شده بر آن (متغیر تصادفی 15Z«> ) است. یکی از مسائلی که درباره سیگنال دریافتی مطرح است، آنتروپی متغیر تصادفی 15 Y»> است. در صورتی که متغیر تصادفی 15Z«> دارای توزیع نرمال استاندارد بوده و مستقل از سیگنال ارسالی 15X»> باشد، ارتباط جبری بین آنتروپی و اطلاع فیشر متغیر تصادفی 15 Y«> در رابطه ای تحت عنوان برابری دی بروئین بیان می شود. در این مقاله ابتدا یک رابطه کلیدی برای توزیع شرطی سیگنال دریافتی 15Y»> به دست آمده و با استفاده از آن، رابطه بین مشتق اول آنتروپی تفاضلی 15Y«> و اطلاع فیشر آن ارائه شده است. روش یاد شده در اثبات حاضر می تواند برای ارائه توسیع های مختلفی از برابری دی بروئین در حالتی که نوفه تحمیلی 15Z»> دارای توزیع های پرکاربرد دیگر آماری باشد، به کار رود.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849377 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!