مقایسه آموزش انتوباسیون داخل تراشه بر روی مانکن و بیمار عادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-1394

چکیده:
مقدمه
انتوباسیون اولین و مهمترین گام احیای پایه می باشد و آموزش انتوباسیون به شیوه ای که موجب بهترین نوع یادگیری شود، الزامی می باشد؛ از این رو بر آن شدیم تا مطالعه ای با هدف مقایسه آموزش انتوباسیون داخل تراشه بر روی مانکن و بیمار عادی را در دانشجویان پزشکی به انجام برسانیم.
روش کار
در این مطالعه مداخله ای تعداد چهل دانشجوی پزشکی پس از آموزش تئوری، در دو گروه الف (آموزش بر روی مانکن) و ب (آموزش بر روی بیمار عادی) تقسیم شدند. مطالعه به صورت پیش آزمون و پس آزمون با چک لیست DOPS انجام شد. داده ها با آزمون آماری Mann Whitney U و ویرایش 22 نرم افزار SPSS مورد تجذیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
در مرحله پیش آزمون دو گروه از نظر نتایج با هم اختلاف آماری معنی داری نداشتند حال آنکه پس از انجام مداخله و در مرحله پس آزمون، میانگین گروه الف با اختلاف آماری معنی داری نسبت به گروه ب بیشتر بود.
بحث و نتیجه گیری
به نظر می رسد پس از آموزش های تئوری و قبل از آموزش بر روی بیماران، آموزش مهارت های عملی بر روی مانکن بهترین روش یادگیری مهارت های بالینی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849500 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.