روان سنجی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی و خرده مقیاس های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

چکیده:
مقدمه
سلامتی، مفهومی متاثر از مجموعه پیچیده ای از عوامل جسمی، روانی- اجتماعی، مذهبی، محیطی و فرهنگی است. هدف از انجام مطالعه حاضر، روان سنجی نسخه فارسی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی (Mental، Physical and Spiritual Well-being Scale یا MPS) و خرده مقیاس های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود.
روش ها
پس از بررسی ابزارهای موجود و با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، ابزار MPS تهیه شده توسط Vella-Brodrick و Allen انتخاب و ترجمه- بازترجمه شد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی، بر روی 500 نفر از بیمارن مبتلا به دیابت نوع دو که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. آزمون های پایایی در دو بعد تکرارپذیری (شاخص همبستگی درونی خوشه ای) و سازگاری درونی (Cronbach¢s alpha) مورد استفاده قرار گرفت. از آنالیز عاملی تاییدی جهت تعیین تعداد شاخص های پرسش نامه و از آزمون های Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) و کرویت Bartlett به ترتیب برای تست پیش فرض های تحلیل عاملی تاییدی و کفایت نمونه استفاده شد.
یافته ها
ضریب اعتبار ابزار بر پایه Cronbach¢s alpha، 58/0به دست آمد. 22 سوال در سه حیطه تعیین شده، 71/42 درصد از کل واریانس را تبیین نمود. همبستگی بین متغیرهای پنهان و آشکار نیز بیشتر از 5/0 بود که شواهدی از اعتبار همگرا را نشان داد.
نتیجه گیری
نتایج بررسی روان سنجی نسخه فارسی ابزار MPS مطابق با ابزار اصلی تهیه شده توسط Vella-Brodrick و Allen، در حد مرزی بود. پیشنهاد می شود مطالعات آینده با ایجاد تغییرات در شرایط دموگرافیک و یا تغییر در گروه هدف، دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849553 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.