بررسی تاثیر کیفیت ارتباط پزشک- بیمار بر تبعیت دارویی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مرکز قلب تهران

چکیده:
مقدمه
پرفشاری خون، از مهم ترین عوامل خطر بروز بیماری های قلبی- عروقی می باشد. تحقیقات اخیر تاثیر عوامل گوناگون بر تبعیت دارویی را در این بیماری نشان داده اند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر کیفیت ارتباط پزشک- بیمار بر میزان تبعیت دارویی مبتلایان به پرفشاری خون انجام شد.
روش ها
در این مطالعه مقطعی، 62 بیمار مبتلا به پرفشاری خون از نوع اولیه که به مرکز قلب تهران مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از نسخه کوتاه پرسش نامه پیمان کاری (Working Alliance Inventory-Short Revised یا WAI-SR) و مقیاس خودکارامدی تبعیت دارویی (Medication Adherence Self-efficacy Scale یا MASES) استفاده گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
تاثیر معنی دار کیفیت ارتباط پزشک- بیمار بر تبعیت دارویی (002/0 = P، 996/5 = (58 و 3)F، 234/0 = 2R) با اندازه اثر متوسط و فاصله اطمینان 95 درصد، از 045/0 تا 402/0 به دست آمد. از میان مولفه های پیمان کاری نیز تنها مولفه تکالیف درمان تاثیر معنی داری بر مصرف داروها توسط بیمار داشت [621/9-787/0 = Confidence interval (CI) 95 درصد، 023/0 = P، 425/2 = (58)t].
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر شواهد ارزشمندی پیرامون نقش ارتباط درمانی در تبعیت دارویی فراهم نمود که این نتایج با توجه به ماهیت ارتباط درمانی مورد بحث قرار گرفته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849554 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!