ارزیابی دیدگاه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان های استان قم درخصوص نسل سوم استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها، سال 1396

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اعتباربخشی بیمارستان، به عنوان ابزاری جهت بهبود کیفیت و ایمنی بیماران به کار می رود. اثربخشی اعتباربخشی به محتوای استانداردها، روش ارزیابی و به کارگیری ارزیابان واجد صلاحیت بستگی دارد. با توجه به نقش تیم مدیریت اجرایی بیمارستان ها در اجرای استانداردهای اعتباربخشی، این پژوهش با هدف ارزیابی دیدگاه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان های استان قم، درخصوص نسل سوم اعتباربخشی بیمارستان ها صورت گرفت.
روش بررسی
این پژوهش به روش توصیفی - مقطعی در سال 1396 با استفاده از یک پرسشنامه در 5 محور انجام شد. جامعه آماری متشکل از تیم مدیریت اجرایی تمامی بیمارستان های استان قم به صورت سرشماری بود. داده ها به کمک روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافته ها
میزان موافقت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان ها با محورهای محتوا، اجرا و اثرات اعتباربخشی در طیف متوسط و در محورهای روش و انتظارت از اعتباربخشی، در طیف موافق بود. بیشترین موافقت با محور انتظارات و کمترین موافقت با محور اجرای استانداردهای اعتباربخشی گزارش شد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد رفع کمبود در منابع ساختاری بیمارستان ها، رفع ابهام درخصوص مقیاس، وزن نمرات ارزیابی، هماهنگی و وحدت رویه بین ارزیابان اعتباربخشی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر پزشکان می تواند در کسب اهداف اعتباربخشی بیمارستان ها موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1850589 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.