تاثیر روش گرمادرمانی موضعی بر درد، پیامدهای زایمان و میزان رضایتمندی زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
درد زایمان از نظر شدت در ردیف شدیدترین دردها قرار دارد. با توجه به اهمیت کاهش درد زایمان و الویت دهی بر انجام زایمان طبیعی، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گرمادرمانی موضعی بر درد، پیامدهای زایمان و میزان رضایتمندی زنان نخست زا صورت گرفت.
روش بررسی
این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی در بیمارستان های شهر کرج بر روی 80 زن باردار نخست زا انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، سپس شدت درد، پیامدهای زایمان و میزان رضایتمندی زنان در هر دو گروه ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و وابسته در سطح معنی داری، 05/0p< تحلیل شدند.
یافته ها
در این مطالعه از لحاظ متغیرهای میانگین شدت درد، طول مدت مراحل اول و دوم زایمان، توزیع فراوانی های رضایت واحدهای مورد پژوهش نسبت به نوع مداخله، رضایت از روند زایمان، تجربه اولین شیردهی و رضایت مادر از در آغوش گرفتن نوزاد در دو گروه، اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (05/0p<)، ولی از نظر میانگین طول مدت مرحله سوم، میانگین نمره آپگار، زمان در آغوش گرفتن نوزاد و اولین شیردهی، بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0p>).
نتیجه گیری
براساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد کنترل درد و ایجاد رضایتمندی با استفاده از روش های غیر تهاجمی گرما درمانی موضعی بدون تاثیر بر پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی سبب ارتقای پیشرفت و تشویق مادران نسبت به زایمان طبیعی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1850594 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!