طراحی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان

چکیده:
سابقه و هدف
از آنجا که ارتقای فرهنگ ایمنی نقشی اساسی در پیشگیری از بروز حوادث در صنایع دارد، ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی می تواند به ارتقای فرهنگ ایمنی در صنایع کمک کند. هدف این تحقیق، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی در صنعت سیمان می باشد.
روش بررسی
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی–پیمایشی و از نوع کاربردی است. در این راستا، پرسشنامه ای مبنی بر مطالعات پیشین شامل 5 سازه، 9 بعد و 41 سوال با ابعاد جو ایمنی (شامل تعهد مدیریت به ایمنی، حمایت اجتماعی، ایمنی محیط کار، آمادگی اضطراری در محل کار)، فشار تولید، دانش ایمنی، انگیزه ایمنی و عملکرد ایمنی (شامل مشارکت ایمنی و رعایت ایمنی) طراحی گردید و توسط 230 نفر از کارکنان صنعت سیمان آبیک نسبت به تکمیل آن اقدام نمودند. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
ارزیابی پایایی پرسشنامه حاکی از قابل قبول بودن آن بود. ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه برابر 0.86 و نتایج آزمون کفایت نمونه 0.861تعیین گردید. به طور کلی ساختار عاملی به دست آمده توسط روش تحلیل تاییدی مورد آزمون و تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش ایمنی و انگیزش ایمنی بر رفتار ایمن کارگران تاثیر گذارند. تعهد مدیریت ایمنی نیز به طور قابل توجهی به حمایت اجتماعی و فشار تولید مرتبط بود این در حالی است که فشار تولید به عنوان یک عامل کلیدی و مهم اثرات مستقیم و قابل توجهی بر انگیزه ایمنی، دانش ایمنی، مشارکت ایمنی و رعایت ایمنی داشت.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که کارایی پرسشنامه اعتباربخشی شده جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان مناسب بوده و این پرسشنامه پنج بعدی می تواند در راستای ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در این گونه صنایع مورداستفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
3 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1851775 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.