مقایسه مشخصات آستیگماتیسم خلفی قرنیه در مراحل مختلف قوزقرنیه

چکیده:
هدف
ارزیابی مقدار و راستای محورهای آستیگماتیسم قرنیه ای قدامی (ACA)، آستیگماتیسم قرنیه ای خلفی (PCA)، نسبت ACA به PCA و ارتباط بین ACA و PCA در مراحل مختلف قوزقرنیه.
روش پژوهش: در این مطالعه گذشته نگر، 161 چشم از 161 بیمار شامل 104 مرد و 57 زن با میانگین سنی 6/10±22/35 سال، طبق طبقه بندی آمسلر-کرامیخ به 4 زیرمجموعه تقسیم شدند. سیستم تصویربرداری شیمفلاگ جهت اندازه گیری مقدار و راستای محور ACA و PCA مورد استفاده قرار گرفت و نسبت آستیگماتیسم قرنیه ای خلفی به قدامی محاسبه و نتایج بین گروه های مختلف مقایسه گردید.
یافته ها
مقادیر میانگین آستیگماتیسم های قرنیه ای قدامی، خلفی و کلی به ترتیب 2/21±4/08 دیوپتر، 0/46±0/86 دیوپتر و 1/94±3/50 دیوپتر بودند. آستیگماتیسم موافق قاعده، مخالف قاعده و مایل سطح خلفی قرنیه به ترتیب در 61 چشم (37/9 درصد)، 67 چشم (41/6 درصد) و 33 چشم (20/5 درصد) و به همین ترتیب در سطح قدامی قرنیه در 55 چشم (32/4 درصد)، 56 چشم (34/8 درصد) و 50 چشم (1/31 درصد) وجود داشتند. ارتباط قوی (839/0 = r، 001/0 ≥P) بین ACA و PCA در مراحل مختلف قوزقرنیه وجود داشت که این ارتباط در چشم های مرحله (گرید) سه (0/711 = r، 0/001 ≥P) و مرحله چهار (717/ 0 = r، 0/001 ≥ P) قوزقرنیه، ضعیف تر بود. بیش ترین نسبت آستیگماتیسم قرنیه ای خلفی به قدامی (0/246) در بیماران مرحله یک قوزقرنیه دیده شد.
نتیجه گیری
با افزایش شدت قوزقرنیه، آستیگماتیسم سطح قدامی قرنیه نسبت به سطح خلفی و در مراحل اولیه قوزقرنیه، آستیگماتیسم سطح خلفی بیش تر از سطح قدامی تحت تاثیر قرار گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1853197 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!