نتایج پاتولوژی بیماران یائسه با تشخیص خونریزی غیرطبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج، سال 1391

چکیده:
زمینه
یائسگی یکی از مراحل طبیعی زندگی زنان است که با ناپایداری وازوموتور و آتروفی دستگاه ادراری تناسلی همراه است. خونریزی بعد از یائسگی یکی از شایعترین علل مراجعه خانم های مسن به متخصصین زنان می باشد. هدف از این مطالعه بررسی پاتولوژی خونریزی های بعد از یائسگی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج بود.

روش کار
این مطالعه، یک مطالعه توصیفی است که تمامی 48 خانم یائسه شاکی از خونریزی مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج را در مدت یکسال مورد بررسی قرار داده است. با بررسی پرونده ها مشخصات در چک لیست ثبت گردید. داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آمارهای توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
میانگین سنی افراد مورد مطالعه 98/6 ± 04/58 سال است. شایعترین نتیجه پاتولوژی (6/39درصد) آتروفیک آندومتریوم بوده است. سایر نتایج به ترتیب شیوع هیپرپلازی ساده (8/20درصد)، اختلال هومورنی (6/14درصد)، پولیپ (5/12درصد)، سرطان آندومتر (1/2درصد) بوده است. آتروفی آندومتر در گروه سنی 48 تا 59 سال شایعتر بوده است. در واحدهای مورد پژوهش که 10-6 سال از یائسگی آنها گذشته بود،7/6 درصد مبتلا به کانسر و 40 درصد آتروفیک آندومتریوم بودند. بیماران با تعداد بارداری 5-1 مورد فاقد کانسر اما 6/28 درصد دچار آتروفیک آندومتریوم بوده اند در حالیکه بیماران با 10-6 فرزند 8/4 درصد کانسر و 6/47 درصد آتروفیک آندومتریوم داشته اند.

نتیجه گیری
نتایج پاتولوژی می تواند به تشخیص و درمان بیماران مبتلا به خونریزی کمک می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1854335 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!