اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر هیپنوتیزم بر شاخص ترک سیگار، اضطراب و خود کارآمدی

پیام:
چکیده:
اهداف
استعمال دخانیات به عنوان یکی از مهم ترین علل مرگ ومیر زود رس در سراسر جهان است که در عین حال یکی از قابل اجتناب ترین عوامل محسوب می شود. افرادی که تحت استرس زیاد هستند، برای شروع مجدد سیگار مستعدترند. احساس خودکارآمدی در ترک سیگار یکی از متغیرهای مهم روان شناختی است که با مصرف سیگار ارتباط دارد و از عوامل پیش بینی کننده ترک موفق سیگار و عود مجدد در افراد سیگاری است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر هیپنوتیزم بر ترک سیگار، اضطراب و خودکارآمدی انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل در سال 1394 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، 54 نفر از کارکنان نیروی انتظامی استان کرمانشاه انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پیش آزمون پرسش نامه های مقیاس افسردگی-اضطراب-استرس، مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار، مقیاس استعداد هیپنوتیزم پذیری پایفرو و چک لیست نشانه های اختلالات روانی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب نرم افزار SPSS 21 و با استفاده از آزمون کای دو، آزمون اندازه گیری مکرر و تحلیل کوواریانس یک عاملی انجام شد.
یافته ها
درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر هیپنوتیزم بر ترک سیگار اثر بخشی معنا داری داشت (0/001=p). گروه مداخله در پس آزمون و پیگیری سطح اضطراب کمتری را گزارش دادند که نشانگر اثر بخشی مداخله درمانی بود (0/01p<). معنادار نبودن تفاوت میزان اضطراب در مراحل پس آزمون و جلسات پیگیری به معنای ماندگاری مداخله بود. نتایج بررسی این نتایج حاکی از آن بود که مداخله CBH بر افزایش خودکارآمدی به لحاظ آماری معنا دار بود (4/56=(51.1)F؛ 0/05p<).
نتیجه گیری
مداخله درمانی شناختی-رفتاری مبتنی بر هیپنوتیزم بر ترک سیگار و افزایش شاخص خودکارآمدی اثربخش است و باعث کاهش میزان اضطراب نیروهای نظامی نیز می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p1855157 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.