بازنمایی تفسیری تجارب دانش آموزان از خشونت در نظام آموزشی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
شناخت تجربه زیسته دانش آموزان می تواند نقش موثری را در پیشگیری از خشونت در نظام آموزشی ایفا نماید. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بازنمایی تفسیری تجارب دانش آموزان از خشونت در نظام آموزشی انجام گرفت.
روش
این مطالعه کیفی با روش پدیدارشناسی انجام شد. گردآوری داده ها طی سال 1396-1395 با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و گروه متمرکز و نمونه گیری با روش زنجیره ای انجام گرفت. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از: سن ده الی پانزده سال، جنسیت دختر و پسر، و داشتن تجربه خشونت در فضای آموزشی. داده های حاصل از مصاحبه ها با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
تجربه دانش آموزان پیرامون خشونت در نظام آموزشی در قالب طبقات «سیستم آموزشی آسیب زا»، «مدرسه گریزی» و «کاربست راهبردهای مراقبتی» تفسیر شد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه از خشونت در سطوح مختلف در نظام آموزشی تاکید دارد. ضمانت اجرایی قوی قانون منع خشونت در نظام آموزشی، بازتوانی کودکان آسیب دیده، توجه به زیر ساختارهای موثر در کاهش و کنترل خشونت در نظام آموزشی از اقدامات موثر و پیشگیرانه به حساب می آید.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1856131 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!