زیست پالایی خاکهای آلوده به روغن مصرف شده با استفاده از گیاه آلاله Ranunculus arvensis L. و برخی قارچهای ریزوسفری زیست پالایی خاکهای آلوده به روغن مصرف شده با استفاده از گیاه آلاله Ranunculus arvensis L. و برخی قارچهای ریزوسفری

پیام:
چکیده:
آلودگی خاک با روغن موتور مصرف شده (سوخته) مشکل مشترک اغلب کشورهای درحال توسعه و صنعتی است. زیست پالایی خاکهای آلوده با روغن موتور با استفاده از گیاهان و باکتری ها و قارچهای تجزیه کننده ترکیبات نفتی میسر است. پژوهشهای پیشین نشان داده که برخی از گیاهان و قارچها نسبت به آلودگی با ترکیبات نفتی مقاوم هستند و در خاکهای آلوده به نفت و مشتقات نفتی رشد می کنند. زیست پالایی آلودگی روغن موتور با استفاده از گونه های قارچی و باکتریایی مقاوم به آلودگی انجام می شود. آلاله Ranunculus arvensis L. گیاهی است که از یک منطقه صنعتی تعمیرگاهی در شهر همدان جمع آوری شد. علاوه بر این قارچهای میکوریزی همراه ریشه این گیاه نیز جمع آوری شد. نتایج نشان داد 14 گونه قارچی در میکوریز این گیاه وجود دارد که 8 تای آن با کلیدهای تاکسونومیک شناسایی شد. در خاکهای غیر آلوده 8 گونه قارچی از ریزوسفر این گیاه جداسازی شد که 4 مورد قابل شناسایی بود. آزمون زیست پالایی با استفاده کشت گلدانی گیاه آلاله همراه با قارچهای میکوریزی نشان داد بیشترین عملکرد زیست پالایی مربوط به کنسرسیوم قارچ و گیاه به میزان 78% کاهش آلودگی است. موثرترین گونه های قارچی Fusarium acuminatum و Trichoderma harizana بودند که به ترتیب موجب کاهش 57 و 69 درصدی آلودگی شدند. بر اساس نتایج گونه های قارچی نقش عمده در زیست پالایی خاکهای آلوده به روغن موتور سوخته دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1856507 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.