بررسی اثر دیابت نوع دو بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدیT3 وT4 و هورمون TSH در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان سنندج

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
دیابت نوع دو با اختلال در عملکرد ارگان های مختلف بدن از جمله تیروئید همراه است. در مطالعه حاضر سطوح سرمی هورمون های تری یدوتیرونین (T3)، تیروکسین (T4) و هورمون محرک تیروئید (TSH) در بیماران مبتلا دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت سنندج و همچنین افراد سالم غیردیابتی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

مواد و روش ها
در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر، 100 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان توحید سنندج و 100 فرد سالم بصورت در دسترس وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران در پرسش نامه جمع آوری شد و نمونه خون جهت تعیین سطوح T3، T4 و TSH اخذ گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS-19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها
شیوع سطوح غیرنرمال هورمون های TSH، T4 و T3 در افراد مبتلا به دیابت نوع دو به ترتیب 26، 18 و 15 درصد و در افراد سالم به ترتیب 4، 4 و 3 درصد بود. سطوح TSH در افراد مبتلا به دیابت نوع دو با میزان mIU/L 5/67±4/33 به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد با میزان mIU/L 2/79±1/68 بود (001/0P<). مقادیر T4 و T3 در افراد مبتلا به دیابت نوع دو با میزان mIU/L 7/18±2/18 و 0/42±1/17 بطور معنی داری کمتر از افراد سالم با میزان mIU/L 1/67±7/97 و 0/33±1/3 بود.

بحث و نتیجه گیری
شیوع اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران دیابتی نوع دو نسبت به افراد سالم بطور معنی داری بیشتر است. توجه به شیوع بالای اختلال عملکرد تیروئید در بیماران دیابتی نوع دو و تاثیر عملکرد تیروئید در متابولیسم قند و لیپید، بررسی عملکرد تیروئید در بیماران دیابتی منطقی به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
463 -471
لینک کوتاه:
magiran.com/p1856707 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.