بررسی فراسنجه‏ های تولیدی، بیوشیمیایی، ایمنی و پاداکسندگی در مرغ‏های تخم‏گذار های-لاین W-36 تغذیه شده با جیره های حاوی پادزیست محرک رشد و ترکیب افزودنی های خوراکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر برخی افزودنی‏های خوراکی در مقایسه با پادزیست (آنتی‏بیوتیک) محرک رشد فلاوومایسین، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار، پنج تکرار و بیست قطعه مرغ در هر تکرار با استفاده از 300 قطعه مرغ تخم‏گذار لگهورن سفید، سویه های-لاین W-36 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، پادزیست محرک رشد فلاوومایسین به میزان 05/0 درصد جیره و ترکیب افزودنی خوراکی شامل عصاره‏های گیاهی آویشن و پونه کوهی، اسید پروپیونیک و مکمل روی به میزان 1/0 درصد جیره بود که در سه دوره متوالی دو هفته‏ای درمجموع به مدت 42 روز برای تغذیه در اختیار مرغ‏های تخم‏گذار قرار داده شدند. نتایج این بررسی نشان دادند، استفاده از ترکیب افزودنی خوراکی سبب بهبود معنی‏داری در ضریب تبدیل خوراک، درصد تولید تخم‏مرغ و عیار پادتن (تیتر آنتی بادی) علیه آنفلوانزا و لیپوپروتئین با چگالی پایین در سرم خون نسبت به گروه شاهد شد (05/0≥ P). مقادیر شاخص‏های پاداکسندگی (آنتی‏اکسیدانی) سرم خون شامل غلظت سلنیوم، ویتامین E، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی ترکیب افزودنی خوراکی نسبت به دو گروه تیماری دیگر به صورت معنی‏داری افزایش یافت (05/0≥ P). تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی‏داری بر صفات کیفی تخم‏مرغ و فراسنجه‏های بیوشیمیایی خون به غیر از لیپوپروتئین با چگالی پایین نداشتند (05/0≤ P). بنابر نتایج این آزمایش به نظر می رسد که افزودنی خوراکی مورد بررسی می تواند به عنوان جایگزین پادزیست محرک رشد در جیره غذایی مرغ‏های تخم‏گذار استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1857085 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!