اصلاح شلتوک برنج با لاتکس میکروژل شبکه ای شده گلیسیدیل برای تهیه هیدروژل هیبریدی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف اصلی مقاله معرفی روش جدیدی برای تبدیل پلیمر طبیعی به هیدروژل هیبریدی است. هیدروژل های هیبریدی معمولا از کوپلیمرشدن پیوندی مونومرهای آکریلی بر پلیمر طبیعی به دست می آیند. در این پژوهش، شلتوک برنج برای تهیه هیدروژل هیبریدی به کار گرفته شد. شلتوک برنج به عنوان منبع پلی ساکارید، به وسیله میکروژل های پلیمری بر پایه مونومرهای آکریلی مانند آکریلیک اسید، آکریل آمید و 2-آکریل آمیدو-2-متیل پروپان سولفونیک اسید اصلاح شد که با فرایند پلیمرشدن امولسیون وارون تهیه شدند. این فرایند سبب تبدیل ماده کم ارزش به هیدروژل نیمه سنتزی می شود. اثر نوع لاتکس روی ظرفیت تورم هیدروژل های هیبریدی بررسی شد. واکنش شیمیایی بین شلتوک و لاتکس آکریلی با گرمادهی انجام شد که موجب به دست آمدن هیدروژل نیمه سنتزی با %51 جزء طبیعی و %49 جزء سنتزی شد. در بین لاتکس های استفاده شده با ساختارهای مختلف، پلی (NaAA-AA-AM-AMPS) مناسب ترین لاتکس پلیمری برای تبدیل شلتوک برنج به هیدروژل است. شلتوک اصلاح شده با این لاتکس دارای مقدار جذب آب تا 35.8 و12.7g/gبه ترتیب در آب مقطر و محلول آب نمک %0.9 است، در حالی که شلتوک برنج اصلاح نشده بدون هیچ خاصیت تورمی است. از نقاط ضعف هیدروژل های هیبریدی استحکام مکانیکی کم آن هاست که برای بهبود آن از روش شبکه ای شدن سطحی با استفاده از عامل شبکه ای کننده اتیلن گلیکول دی گلیسیدیل اتر بر هیدروژل های هیبریدی استفاده شد. AUL هیدروژل هیبریدی شبکه ای شده سطحی تا %27 افزایش یافت. هیدروژل های هیبریدی با استفاده روش های شناسایی طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، آزمون گرماوزن سنجی (TGA) و میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM) بررسی و شناسایی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 141
لینک کوتاه:
magiran.com/p1858547 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!