کاردانشجویی بله یا خیر: تجربیات پرستاران شبکار

چکیده:
مقدمه
انجام کار دانشجویی توسط دانشجویان پرستاری می تواند آثار مثبت و منفی در بازدهی دروس و وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیش برد اقدامات پرستاری در بخش ها داشته باشد. هدف از این مطالعه تبیین تجربیات و دیدگاه های پرستاران شب کار در زمینه کاردانشجویی است.
روش کار
این پژوهش یک تحلیل محتوای کیفی است که پرستاران شب کار شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آن شرکت کردند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. هم زمان با جمع آوری داده ها جهت تجزیه و تحلیل آنها از روش مقایسه مداوم داده ها و طرح طبقه بندی تحلیل محتوای کیفی Elo و Kynga s استفاده شد.
یافته ها
در این مطالعه، 34 پرستار شرکت کردند که 58/70 درصد آنها زن بودند. پس از کدبندی کلیه مصاحبه ها، 1125 کد اولیه ایجاد شد که پس از چندین بار بازبینی در مراحل مختلف، تعداد کدها به 650 کد تقلیل یافت. این کدها در نهایت در 28 زیر طبقه،10 طبقه فرعی، 4 طبقه اصلی با عناوین منافع فردی، منافع سازمانی، پیامدهای منفی فردی و پیامدهای منفی سازمانی و 2 مضمون با عناوین مزایای کاردانشجویی و معایب کاردانشجویی قرار داده شدند.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد، با وجود این که حضور دانشجویان در بخش ها، می تواند به جبران کمبود نیرو کمک کند، اما با مشکلاتی و معایبی نیز همراه است. با آگاهی از اثرات بالقوه کار دانشجویی بر رشد فردی و حرفه ای دانشجویان پرستاری، لازم است برنامه های سازمان یافته تری جهت ایجاد رویکردی هماهنگ بین دانشکده ها و بیمارستان ها در نظرگرفته شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1858780 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!