بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با وسعت تنگی عروق کرونر در بیماران سندرم کرونری حاد بدون افزایش قطعه ی ST

چکیده:
مقدمه
بیماری های قلبی- عروقی، یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در ایران و جهان می باشد. با توجه به این که التهاب نقش اساسی در فرایند آترواسکلروز بازی می کند، بررسی عوامل التهابی به عنوان عامل ایجاد کننده ی وقایع قلبی- عروقی، می تواند مفید باشد. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با وسعت تنگی عروق کرونر در بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر بود.
روش ها
این مطالعه، به صورت مقطعی بر روی 372 بیمار تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در سال 1395 به علت سندرم کرونری حاد بدون افزایش قطعه ی ST انجام گرفت. پس از اخذ رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک، نوتروفیل به لنفوسیت و وسعت درگیری عروق کرونری در بیماران ثبت شد. آزمون های 2χ و ANOVA جهت مقایسه ی داده ها استفاده شد.
یافته ها
ارتباط مستقیم و معنی داری میان نوتروفیل به لنفوسیت خونی و وسعت درگیری عروق کرونر دیده شد (125/0 = r و 016/0 = P). همچنین، با بررسی دقت تشخیصی نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص بیماری های عروق کرونر، مشخص شد که بهترین نقطه ی برش برابر با 4/2 و سطح زیر منحنی Receiver operating characteristic (ROC) برابر با 669/0 بود که حساسیت در این نقطه ی برش برابر با 4/72 درصد و ویژگی برابر با 3/58 درصد به دست آمد.
نتیجه گیری
با توجه به ارتباط مستقیم و معنی دار میان نوتروفیل به لنفوسیت با درگیری عروق کرونر، می توان از این عامل در جهت پیش بینی درگیری و وسعت درگیری عروق کرونر استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
644 -650
لینک کوتاه:
magiran.com/p1858840 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.