بررسی تاثیر آموزش توجه و تمرکز بر مهارتهای حل مسئله و استرس ناشی از امتحان در دانش آموزان دختر پایه هفتم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
نتایج پژوهش های پیشین در نمونه های خارجی حاکی از آن است که آموزش افزایش توجه و تمرکز نقش مهمی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش توجه و تمرکز بر مهارت های حل مسئله و اضطراب امتحان دانش آموزان انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر پایه هفتم مدارس دولتی ناحیه 2 شهرستان رشت در طی سال تحصیلی 1395-1394 بود که 30 نفر از آنها به روش چندمرحله ای تصادفی انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. برنامه آموزش توجه و تمرکز استاندارد طی 10 جلسه به مدت یک ماه به گروه آزمایش ارائه شد، اما گروه کنترل هیچ آموزش خاصی را دریافت نکردند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس حل مسئله کسیدی و لانگ و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون مورد سنجش قرار گرفتند و داده های به دست آمده با استفاده از روش کوواریانس در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر مهارت های حل مسئله (0.001=P) و اضطراب امتحان (0.001=P) وجود دارد. بدین معنا که آموزش توجه و تمرکز توانسته است موجب بهبود مهارت های حل مسئله و کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان گروه آزمایش شود.
نتیجه گیری
تقویت توجه و تمرکز به عنوان یکی از محورهای اصلی کاهش استرس دانش آموزان و افزایش بازدهی ذهنی آنان باید به طور جدی مورد توجه متخصصان علوم روان و مربیان آموزشی قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
114 تا 121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859155 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!