بررسی رابطه بین میزان بهره مندی از فضاهای رفاهی شهری و سلامت روان شهروندان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
تاثیر شرایط محیطی بر سلامت عمومی و روانی، در تحقیقات متعددی به اثبات رسیده است. در این میان نقش مبلمان و بهره مندی از فضاهای شهری به طور خاص، مورد توجه و علاقه برنامه ریزان شهری و سیاستگذاران بهداشتی بوده است. این بررسی قصد دارد تا رابطه وضعیت مبلمان شهری، میزان بهره مندی از فضاهای شهری و سلامت روان را در یک شهر مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی-تحلیلی است که در تابستان سال 1394 در بین جمعیت 15 ساله و بیشتر شهر سبزوار به انجام رسیده است. به این منظور و با توجه به تعداد جمعیت شهر،372 نفر به صورت نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی، انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه SCL-90 و محقق ساخته (به ترتیب برای سلامت روان و وضعیت مبلمان و فضاهای شهری) که روایی و پایایی آنها تایید شده بود، گرد آوری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد که بین وضعیت مبلمان شهری و میزان بهره مندی از فضاهای شهری با سلامت روان در سطح P<0.05 رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری
تناسب مبلمان شهری نقش مهمی را در تبیین و پیش بینی سلامت روان شهروندان ایفا می نماید. بر اساس یافته های این مطالعه می توان عنوان داشت که هر چه شهروندان از فضاهای شهری بیشتر بهره برداری نموده و مبلمان موجود در این فضاها، از تناسب و جانمایی بهتری برخوردار باشند، سلامت روان بالاتری خواهند داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859164 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!