مقایسه ابعاد سرمایه روانشناختی بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
سرمایه روان شناختی یک حالت و ظرفیت روان شناختی مثبت است و چهار بعد خودکارآمدی، امید، خوش بینی و تاب آوری را دربرمیگیرد. این ابعاد در کنار یکدیگر تاثیر مثبتی بر عملکرد فرد دارند و به عنوان سپری مقاوم در برابر عوامل فشارزای درونی و بیرونی ایفای نقش می کنند. هدف از این پژوهش مقایسه ابعاد سرمایه روان شناختی (تاب آوری، خوش بینی، امید و خودکارآمدی) در زنانی که ورزش یوگا انجام می دهند با زنان غیر ورزشکار است.
مواد و روش ها
روش پژوهش حاضر علی-مقایسه ای بود. جامعه ی آماری این پژوهش دربرگیرنده ی زنان عضو یکی از باشگاه های یوگا و زنان غیر ورزشکار ساکن در همان منطقه در سال 1395 بود. 81 زن غیر ورزشکار و 85 زن که ورزش یوگا انجام می دادند با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های امید (اسنایدر، 2005)، تاب آوری (کونور و دیویدسون،2003)، خودکارآمدی (شرر، 1981) و جهت گیری زندگی (سلیگمن، 2000) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافته ها
نتایج حاکی از این بود که تفاوت در دو بعد از سرمایه ی روان شناختی، یعنی تاب آوری و خودکارآمدی بین زنان ورزشکار یوگا و غیرورزشکار معنادار بود (P=0.01). )، اما تفاوت خوش بینی و امید در دو گروه معنادار نبود (P>0.05).
نتیجه گیری
این پژوهش اثرات یوگا را بر ابعاد خودکارآمدی و تاب آوری نشان داد. بنابراین توصیه می شود که روان شناسان حوزه سلامت به اثرات مثبت یوگا بر افزایش سرمایه روان شناختی توجه بیشتری نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
82 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859166 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!