تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی منتخب بر برخی پارامترهای وضعیتی و بیومکانیکی افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از روش فتوگرامتری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
اسکولیوز ایدیوپاتیک یک ناهنجاری سه بعدی در ستون فقرات است که اگر بدون درمان باقی بماند می تواند پیشرفت کند و منجر به ایجاد درد کمر، نقص در ظرفیت حیاتی و اختلالات روانی- اجتماعی گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر برخی پارامترهای وضعیتی و بیومکانیکی افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک بود.
مواد و روش ها
تعداد 25 دانش آموز مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک بصورت هدفمند انتخاب شدند و به مدت 10 هفته (سه جلسه در هفته) در برنامه تمرینات اصلاحی شرکت کردند. به منظور اندازه گیری زاویه اسکولیوز و میزان اختلاف نسبی بین زاویه تحتانی کتف و شانه ها از روش فتوگرامتری از نمای خلفی استفاده شد. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیروویلک استفاده شد. همچنین به منظور بررسی نتایج قبل و بعد از آزمون از روش آماری تی همبسته استفاده شد.
یافته ها
نتایج این پژوهش نشان دهنده کاهش معناداری در میانگین زاویه انحنای جانبی ستون فقرات (0/000=P)، میزان اختلاف نسبی بین زاویه تحتانی کتف (P=0/000) و شانه ها (P=0/035) پس از شرکت در برنامه تمرینات اصلاحی نسبت به قبل بود.
نتیجه گیری
تمرینات اصلاحی مناسب میتواند تاثیر مطلوبی در کاهش زاویه انحنای جانبی ستون فقرات و بهبود راستای زاویه تحتانی کتف و شانه ها در افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859167 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!