کارایی کائولین فرآوری شده (WP 95%) در کاهش جمعیت پسیل زیتون، (Euphyllura straminea Loginova. (Hem.: Psyllidae

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پسیل زیتون (Euphyllura straminea Loginova. (Hem.: Psyllidae از آفات مهم زیتون در مناطق زیتون خیز ایران است. در این تحقیق کارایی پودر کائولین فرآوری شده (سپیدانWP®) روی مراحل رشدی آفت، طی سال های 1391 و 1392در استان گیلان مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل: غلظت های 3 و 5 درصد کائولین و دو تیمار حشره کش (دیازینون EC 60%+ 5/0 درصد روغن ولک) و شاهد (آب) بودند که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. نتایج نشانداد در تیمار های روی حشرات کامل و در زمان های 7، 14 و 21 روز بعد از محلول پاشی، حشره کش دیازینون، به ترتیب 35/88، 43/80،25/71 درصد تلفات، کائولین 5 درصد به ترتیب 80/41، 22/35، 55/32 درصد تلفات و کائولین 3 درصد، 27/40، 12/25 و 12/16 درصد تلفات داشت. روی پوره ها، دیازینون به ترتیب 19/92، 25/89، 63/79، درصد تلفات، کائولین 5 درصد به ترتیب 06/61، 61/47، 43/42 درصد تلفات و کائولین 3 درصد 46/26، 10/31 و 61/22 درصد تلفات داشت. روی تخم ها، دیازینون به ترتیب باعث 16/31، 67/37، 17/47 درصد تلفات، کائولین 5 درصد به ترتیب 07/28، 61/31، 49/36، درصد تلفات، و کائولین 3 درصد باعث 46/28، 18/25 و 32/26 درصد تلفات شد. در سال دوم اجرای آزمایش نتایج مشابهی همانند سال اول به دست آمد. براساس نتایج، هر چند حشره کش دیازینون به طور معنی داری بیشترین تاثیر را در کاهش جمعیت پسیل زیتون داشت، ولی با توجه به ضرورت کاهش کاربرد سموم شیمیایی، تیمار کائولین 5 درصد توصیه می شود که در کاهش جمعیت پوره ها که عامل اصلی خسارت می باشند بسیار موثر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859406 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!