پراکنش فضایی و نمونه برداری دنباله ای شته (Sitobion avenae (Hem.: Aphididae در مزارع گندم منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی پراکنش فضایی و طراحی یک برنامه نمونه‏برداری دنباله‏ای با دقت ثابت برای شته سبز گندم، Sitobion avenaeدر مزارع گندم آبی منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه طی دو سال زراعی 94-93 و 95-94 نمونه‏برداری های منظمی به عمل آمد. با استفاده از شاخص‏های تیلور و آیوائو پراکنش فضایی جمعیت مراحل مختلف رشدی شته ها برآورد شد و از مدل گرین، برای تخمین تعداد نمونه لازم و رسم معادلات خطوط تصمیمگیری برای برآورد میانگین جمعیت آنها استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی تیلور برای برآورد پراکنش فضایی شته S. avenaeمناسب‏تر از مدل آیوائو می‏باشد. بنابراین از پارامترهای مدل تیلور برای طراحی نمونه برداری دنباله ای در دو سطح دقت تحقیقاتی (1/0) و مدیریت تلفیقی آفات (25/0) استفاده شد. تعداد نمونه لازم برای تخمین میانگین جمعیت با افزایش سطح دقت از 25/0 به 1/0 افزایش و با افزایش میانگین جمعیت کاهش یافت. در دقت 1/0، تعداد نمونه (خوشه) لازم برای برآورد میانگین جمعیت کل شته ها از 150 عدد در تراکم 15 شته در خوشه تا 200 عدد در تراکم 1/0 شته در خوشه متغیر بود. همچنین در دقت 25/0، تعداد نمونه لازم برای برآورد میانگین جمعیت کل شته ها از 25 عدد در تراکم 15 شته در خوشه به 30 عدد در تراکم 1/0 شته در خوشه افزایش یافت. بنابراین نمونه برداری در سطح دقت 25/0 با توجه به کم هزینه تر بودن و صرف زمان کمتر، قابل توصیه است. این نتایج میتواند در بهینه‏سازی برنامه های نمونه‏برداری از جمعیت شته ها در مزارع گندم منطقه سرپل ذهاب مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859423 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!