تاثیر نمک های سیلیسیوم بر تغییرات فیزیولوژیک باقلای آلوده به Phytophthora pistaciae

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سیلیسیوم دومینعنصررایج درخاکاستکهاثرات مفیدیدرافزایشتحملبهتنش های زندهوغیرزندهدرگیاهاندارد.در این مطالعه، فعالیت درون زیوه ای سیلیکات سدیم و پتاسیم در مهار Phytophthora pistaciae مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی اثر سیلیکات سدیم و سیلیکات پتاسیم در افزایش تحمل گیاه آزمونه ی باقلا نسبت به P. pistaciae، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کاملا تصادفی و اعمال سه تیمار شاهد، دریافت نمک قبل و بعد از مایه زنی، در سه تکرار در گلخانه اجرا شد. محتوای کاتالاز، پراکسیداز، پلی فنول اکسیداز، پرولین، پروتئین کل، کربوهیدارت گیاه و همچنین اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که نمک های سیلیسیوم با افزایش آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز، پلی فنول اکسیداز و پروتئین کل باعث افزایش تحمل باقلا نسبت به P. pistaciae می شود و برعکس میزان پرولین کاهش می یابد. هیچ کدام از این نمک ها تاثیری روی میزان کربوهیدرات گیاه، pH و هدایت الکتریکی خاک نداشتند. باتوجهبهنتایجحاصلازاینآزمایشمی تواناستنباطکردکهنقش نمک های سیلیسیومدرافزایشتحملبه بیماری در باقلابه دلیلافزایشفعالیتآنزیم هایضد اکسایشبوده است. این آنزیم ها باعثکاهشخسارت های اکسایشی ناشیازگونه هایفعالاکسیژنایجاد شده تحتتنشبیمارگرمی شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859425 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!