بررسی ویژگی های ژنوتیپی و الگویrep-PCR باکتری Xanthomonas arboricola pv. juglandis، عامل بلایت باکتریایی گردو در استان کهگیلویه و بویر احمد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بیماری بلایت باکتریایی گردو ناشی از (Xaj) Xanthomonas arboricolapv. juglandis ، یکی از مهمترین بیماری های درخت گردو است که در حضور رطوبت و دمای مناسب، خسارت زیادی را به گردو وارد می کند. طی سال های 1390و 1391، تعدادی نمونه ی برگ و میوه ی گردو، مشکوک به بیماری بلایت باکتریایی از مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شده و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 25 جدایه ی گرم منفی با پرگنه های ریز، نسبتا برجسته و زرد رنگ، هوازی اجباری، اکسیداز منفی و کاتالاز مثبت جداسازی و بطور اولیه بعنوان Xaj تلقی و آزمون های تکمیلی روی آن ها انجام شد. کلیه ی جدایه ها قادر به هیدرولیز نشاسته و تولید H2S از سیستئین بوده و روی محیط کشت YDC پرگنه های زرد رنگ ایجاد نمودند. نتایج بدست آمده از آزمون های بیوشیمیایی و فنوتیپی و نیز آزمون اثبات بیماریزایی روی میوه گردو، وجود باکتری Xaj را در استان کهگیلویه و بویراحمد محرز نمود. این اولین گزارش از وجود بیماری مذکور در این استان است. در بررسی خصوصیات ژنوتیپی در واکنش rep-PCR و با استفاده از نرم افزار NTsys-Pc، جدایه ها در سطح تشابه 73 درصد در دو گروه قرار گرفتند؛ اما گروهبندی خاصی براساس منطقه جغرافیایی میزبان، در میان آنها قابل مشاهده نبود. این نتیجه نشان میدهد احتمالا جدایه های Xaj در مناطق مختلف استان، دارای منشا یکسانی هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859426 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!