ارزیابی رفتارهای بهداشتی زنبورعسل وارتباط آن با میزان آلودگی کلنی ها به کنه واوآ Varroa destructor درزنبورعسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رفتار بهداشتی عبارت است از یک نوع دفاع طبیعی زنبورهای عسل در برابر بیماری هاو آفاتی نظیر لوک آمریکایی، لارو گچی و کنه واروآ و این موضوع تحت کنترل غرایز ژنتیکی و عوامل محیطی استکه شامل سه مرحله شناسایی ، درپوش برداری و تخلیه نوزادان آلوده یا مرده از سلول ها و خروج ازکندوها می باشد.در این تحقیق رفتارهای بهداشتی و میزان آلودگی کلنی های زنبورعسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda skonikov به کنه واروآ Varroa destructor مورد بررسی قرار گرفت.طبق نتایجبه دست آمده کلنی های مورد آزمون، تنوع فنوتیپی قابل توجهی را از نظر رفتارهای بهداشتی نشان دادند.در مرحله اول (بهار) 21 درصد از کلنی ها و در مرحله دوم (تابستان) 18 درصد از کلنی ها رفتار بهداشتی مطلوب بروز دادند. رفتارهای بهداشتی در سه روز متوالی همبستگی بالایی با یکدیکر نشان دادند (P<0.01). نرخ درپوش برداری در هر روز همبستگی قابل ملاحظه ای با نرخ تخلیه در همان روز داشت(P<0.01).جمعیت کنه واروآ در کلنی های زنبورعسل نژاد ایرانی در سه مرحله بهار، تابستان و پاییز مورد ارزیابی قرار گرفت. در فصل پاییز آلودگی به کنه واروآ در 21 درصد از کلنی ها مشاهده شد و درجه رفتار بهداشی در کلنی ها در سطح پایینی توصیف گردید. درجه رفتار بهداشتی تخلیه با میزان آلودگی به کنه همبستگی معنی داری داشت (P<0.05). در واقع نتایج این تحقیق نشان داد که در کلنی های بهداشتی آلودگی به کنه واروآ به طور معنی داری کمتر از کلنی های غیر بهداشتی بود. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که سهم رفتارهای بهداشتی در کنترل جمعیت کنه واروآ 26 درصد است.کلنی های مقاوم و پایدار در پایان سال برای ادامه طرح اصلاح نژاد زنبورعسل انتخاب شدند.با توجه به همبستگی رفتار بهداشتی با صفات عملکردی، به نظر می رسد در راستای سیاست های اصلاح نژادی، انتخاب کلنی های بهداشتی درجهت مقاومت زنبور عسل به کنه واروآ نتایج رضایت بخشی را در آینده به همراه داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859432 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!