ویژگی های رویشی گونه های چوبی آبیاری شده با پساب در شرایط اقلیمی خشک (مطالعه موردی: شهر یزد)

چکیده:
در این پژوهش، سازگاری و عملکرد رویشی گونه های چوبی در شرایط آبیاری با پساب شهری (پساب تصفیه خانه فاضلاب) شهر یزد ارزیابی شد. آزمایش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با کاشت گونه های درختی Eleagnus angustifolia، Eucalyptusmicrotheca، E.camaldulensis، Tamarixaphylla، Meliaazedarach، Pinuseldarica، Morusalba، Cupressus sempervirens، Ailanthusaltissima، Populuseuphratica و P. euohratica × P. alba اجرا شد. نهال های کاشته شده با پساب، آبیاری شدند. پس از استقرار اولیه نیز آبیاری با دور 20 تا 30 روز یک بار انجام شد. برای ارزیابی تاثیر استفاده از پساب بر استقرار و رشد کمی گونه های کشت شده در پایان سال چهارم پس از کاشت، صفاتی مانند زنده مانی، ارتفاع، میانگین قطر تاج، حجم تاج، قطر یقه، قطر برابر سینه و ضریب قدکشیدگی اندازه گیری یا محاسبه شد. نتایج نشان داد که در بین گونه های کشت شده، P.eldarica با صددرصد زنده مانی، بیشترین استقرار را داشت. با این وجود، گونه مذکور از این نظر اختلاف معنی داری با E. microtheca، M.azedarach، E.camaldulensis و M. alba نشان نداد. در مقابل، برای همه شاخص های رشد و عملکرد، مناسب ترین وضعیت متعلق به T.aphylla بود. هرچند برای بسیاری از شاخص ها با برخی از گونه ها، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتایج به دست آمده نشان داد که با توجه به استقرار، رشد و ضریب قدکشیدگی مناسب در E.camaldulensis، E.angustifolia، M.azedarach، P.eldarica، P. euphratica و E. microtheca نسبت به گونه های مورد آزمایش دیگر، می توان از این گونه ها در شرایط اقلیمی خشک و به وسیله آبیاری با پساب شهری استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
240 -251
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859515 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!