تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر تهدید درک شده و خودکارآمدی خانواده های سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری دیابت به عنوان یک بیماری مزمن، منبعی از استرس برای اعضای خانواده به شمار می آید، به ویژه اگر تغییرات ناشی از عوارض بیماری سبب تعارض در نقش ها و وظایف خانوادگی شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه توانمندسازی خانواده محور بر تهدید درک شده و خودکارآمدی خانواده های سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط انجام شد.
روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که بر روی 60 سالمند و عضوفعال خانواده سالمند مبتلا به دیابت نوع دو، در معرض خطر سقوط مراجعه کننده به مطب فوق تخصص غدد شهر بجنورد درسال 1395انجام شد. نمونه ها به روش در دسترس انتخاب و پس از همسان سازی ازنظرویزگی های دموگرافیک به صورت تصادفی ساده زوج و فرد به دوگروه کنترل(30نفر (و آزمون (30نفر) تقسیم شدند. مداخله توانمندسازی خانواده محور برای گروه آزمون به مدت 8 جلسه 45دقیقه ای اجرا شد. ابزار جع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته، تهدیددرک شده و خودکارآمدی بود .داده های جمع آوری شده با استفاده از نسخه18 نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری در سطح معنی داری p<0/05 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار نمرات بعد تهدید درک شده درگروه آزمون قبل از اجرای مداخله (شدت 26/7±03/5 و حساسیت56/7±16/55 ) و خودکارآمدی92/6±36/56 بود که بعد ازاجرای مداخله (شدت 71/4±23/64 و حساسیت 33/4±60/64) و خودکارامدی70/4±90/63) افزایش یافت (0.001>p). اما درگروه کنترل این اختلاف معنی دار نبود (05/0 p> ) .
نتیجه گیری
با توجه به نتایح به دست آمده از یافته ها، اجرای برنامه توانمندسازی خانواده محور منجر به افزایش دانش، بهبود نگرش و خودکارآمدی خانواده های سالمندان دیابتی شده، آنها را در امر مراقبت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه یاری کرده، لذا مداخلاتی از قبیل اجرای الگوی توانمند سازی به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت مراقبت، پیشگیری و استقلال سالمندان پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
96 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859552 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.