آزمایش مقدماتی انتقال ژن به چمانواش بلند با واسطه گری Agrobacterium tumefaciens

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تنش های غیر زیستی ممکن است گیاهان را به دلیل شرایط محیطی نامناسب و یا کیفیت کم آب متاثر کنند. این تنش های رشد و نمو گیاه را طی چرخه های رشدی تحت تاثیر قرار می دهند. به این دلیل گیاهان متحمل به خشکی ارزشمند بوده و سبز فرش ها متحمل به خشکی می توانند برای این منظور تولید شوند. این گونه ها پوششی مناسبی روی سطح زمین ایجاد کرده و مزایایی مختلفی از جمله زیبایی و جلوگیری از فرسایش خاک دارند که زندگی روزانه ما را متاثر می کنند. هدف این پژوهش یافتن محیط کشت ایده ال برای القاء پینه و باززایی و به دنبال آن بیش بیان ژن P5CS1 کد کننده پرولین برای بهبود مقاومت به خشکی در چمانواش بلند بود. برای این منظور پوشش بذر حذف و سپس به صورت طولی بریده شد. این تیمار اثر قابل ملاحظه ای در مقایسه با بذوری داشت که تحت این تیمار قرار نگرفته بودند. علاوه بر این راندمان باززایی در محیط های دارای 2, 4-D و بنزیل آدنین افزایش یافت. متوسط پینه های مقاوم به نشانگر گزینش گر G418 تنها 10% بود. حضور ژن P5CS1 در پینه ها با استفاده از آزمون هیستوشیمیایی Gus و واکنش زنجیره ای پلی مراز با آغازگر های اختصاصی تایید شد. بیش از 90% پینه ها قادر به بیان ژن uida بودند که این به احتمال و به طور غیر مستقیم بیان کننده القاء تحمل به خشکی در پینه ها می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
79 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859790 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!