تاثیر اسید آسکوربیک بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در بذرهای زوال یافته گلرنگ رقم گلدشت

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر اسید آسکوربیک بر جوانه زنی و ویژگی های فیزیولوژیک بذرهای زوال یافته گلرنگرقم گلدشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. بذرهای بدون زوال و زوال یافته گلرنگ (نگهداری در دمای 40 درجه سانتی گراد به مدت 4،6، 8 و 10 روز) با غلظت های 0، 28/0 و 56/0میلی مولار اسید آسکوربیک پیش تیمار شدند. در این پژوهش صفات درصد و سرعت جوانه زنی، بنیه گیاهچه، طول ساقه چه و ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه، میزان مالون دی آلدئید، فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و میزان پروتئین اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش زوال جوانه زنی و رشد گیاهچه کاهش یافت. در تمامی سطوح زوال ، غلظت 28/0 میلی مولار اسید آسکوربیک سرعت جوانه زنی، بنیه گیاهچه، طول ساقه چه و ریشه چه و وزن خشک ساقه چه و ریشه چه را نسبت به سایر غلظت ها افزایش داد. زوال میزان مالون دی آلدئید را افزایش داد ولی فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و میزان پروتئین را کاهش داد. در تمامی سطوح زوال، اسید آسکوربیک 28/0 میلی مولار سبب کاهش میزان مالون دی آلدئید بعد از 12 ساعت آبگیری شد، در حالی که فعالیت کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و میزان پروتئین را افزایش داد. نتایج این آزمایش نشان داد غلظت 28/0میلی مولار اسید آسکوربیک در بذرهای زوال یافته گلرنگ توانست جوانه زنی و رشد گیاهچه را با کاهش پراکسیداسیون غشاء و افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز بعد از 12 ساعت آبگیری بهبود بخشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1860064 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.