تاثیر تنش رطوبتی بر پایه مادری در زمان تشکیل بذر بر بنیه بذر بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) و مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی

چکیده:
تنش رطوبتی اعمال شده در دوره رشد بذر بر پایه مادری می تواند بنیه بذر را متاثر سازد. اثر تنش رطوبتی در زمان تشکیل بذر بر بنیه بذر بالنگو گونه های شهری و شیرازی تحت تنش شوری و خشکی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار ارزیابی شد. به منظور ایجاد تنش شوری و خشکی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول 6000 (با پتانسیل اسمزی 0، 2/0-، 4/. -، 6/0-، 8/0-، 0/1- و 2/1- مگاپاسکال) استفاده شد. در این تحقیق صفات درصد، سرعت و متوسط زمان جوانه زنی، وزن هزار بذر و درصد موسیلاژ بذر اندازه گیری شدند. بنیه اولیه بذرها با آزمون جوانه زنی استاندارد ارزیابی شد. تنش رطوبتی اعمال شده بر گیاه مادری منجر به کاهش وزن هزار بذر هر دو گونه، افزایش معنی دار درصد و سرعت جوانه زنی در گونه شهری و متوسط زمان جوانه زنی و درصد موسیلاژ بذر در گونه شیرازی شد. اعمال تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بر بذرهای تنش دیده گونه شیرازی منجر به افزایش جوانه زنی و متوسط زمان جوانه زنی و اعمال تنش شوری در مرحله جوانه زنی بر بذرهای تنش دیده گونه شهری باعث افزایش جوانه زنی و متوسط زمان جوانه زنی شد. با مقایسه دو گونه گیاهی مورد بررسی در این تحقیق بذرهای تنش دیده گونه شیرازی نسبت به گونه شهری به ترتیب از جوانه زنی و متوسط زمان جوانه زنی بیشتری در شرایط تنش خشکی برخوردار بود. در حالی که بذرهای تنش دیده گونه شهری جوانه زنی بیشتر و متوسط زمان جوانه زنی کمتری در شرایط تنش شوری از خود نشان داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1860065 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.