اثر چینه سرمایی و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر جوانه زنی بذر شقایق ایرانی (Glaucium corniculatum)

چکیده:
برای حل مشکل جوانه زنی بذرهای شقایق ایرانی، سه آزمایش با طرح کاملا تصادفی اجرا شد. آزمایش اول شامل چینه سرمایی 5 درجه سلسیوس (10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 و 100 روز) بود. آزمایش دوم در بردارنده تیمارهای اسید جیبرلیک (0، 100، 150، 200، 250، 300، 350، 400، 450 و 500 میلی گرم در لیتر) ، بنزیل آدنین (0 ، 25، 50، 100 و 200) و استریگولاکتون (0، 01/0، 1/0 و 1 میلی گرم در لیتر) بود. آزمایش سوم ترکیبی از بهترین تیمارهای آزمایش اول و دوم شامل 100 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک 50 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین، 400 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک 200 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین، 100 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک چینه سرمایی 60 روزه و 100 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین چینه سرمایی 60 روزه بود. نتایج آزمایش اول با اختلاف معنی دار نسبت به شاهد نشان داد بیشترین میانگین روزانه، سرعت و درصد جوانه زنی به ترتیب در تیمارهای 30، 60 و 70 روز چینه سرمایی با مقادیر 86/1 و 4/3 و 81 درصد است. نتایج آزمایش دوم نشان داد اسید جیبرلیک تاثیر معنی داری بر جوانه زنی بذر در مقایسه با تیمارهای شاهد، بنزیل آدنین و استریگولاکتون دارد. حداکثر جوانه زنی بذرها با کاربرد 100 میلی گرم در لیتر اسیدجیبرلیک بدست آمد. آزمایش سوم نشان داد ترکیب تیمارهای چینه سرمایی 60 روزبا 100 میلی گرم در لیتر اسیدجیبرلیک در مقایسه با کاربرد تنهای 100 میلی گرم در لیتر اسیدجیبرلیک شاخصهای درصد (25/81%) ، سرعت (23/5) و میانگین جوانه زنی روزانه (35/1) را ده برابر افزایش داده است، که می توان تاثیر اصلی آن را به 60 روز سرما نسبت داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1860069 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.