اثر مدت زمان پیش تیمار بذر با سطوح مختلف کلرید کلسیم بر جوانه زنی و بنیه گیاهچه حاصل از بذور با وزن های مختلف در بادام زمینی (ArachishypogaeaL.) رقم نورث کارولینا2 (NC2)

چکیده:
به منظور بررسی اثرات وزن بذر،مقدار کلرید کلسیم و مدت زمان پیش تیمار بذر بر ویژگی های مرتبط به جوانه زنی و بنیه گیاهچه بادام زمینی رقم نورث کارولینا 2 (NC2) آزمایشی در سال 1393 در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن انجام گرفت. آزمون پیش تیمار اسمزی با استفاده از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول وزن بذربادو سطح متوسط و درشت، عامل دوم غلظتکلرید کلسیم در چهار سطح (0، 3/0، 6/0 و 9/0درصد) و عامل سوم مدت زمان پیش تیمار بذر در چهار سطح (30، 60، 90 و 120 دقیقه) بودند. نتایج نشان داد که بذرهای درشت دارای بیشترین میانگین ها از لحاظ درصد جوانه زنی و بنیه گیاهچه بودند. افزایش غلظت کلرید کلسیم به 3/0 باعث افزایش شاخص های درصد جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، شاخص بنیه وزنی و طولی گیاهچه گردید. همچنین بیشترین مقادیر سرعت جوانه زنی، ضریب یکنواختی جوانه زنی و وزن خشک کوتیلدون در غلظت 6/0 درصد کلرید کلسیم مشاهده گردید. بیشترین میانگین سرعت جوانه زنی و متوسط زمان جوانه زنی در بذرهای متوسط تیمار شده در کلرید کلسیم 9/0 درصد بدست آمد. اثر مدت زمان پیش تیمار نیز حاکی از آن بود که مدت 90 دقیقه پیش تیمار بیشترین میانگین سرعت جوانه زنی وضریب یکنواختی جوانه زنی و مدت زمان 120 دقیقه پیش تیمار بیشترین درصد جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، میانگین سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، شاخص بنیه طولی و وزنی گیاهچه را به همراه داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1860071 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.