ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در نیروهای خدماتی

پیام:
چکیده:
مقدمه
اختلالات اسکلتی عضلانی شایع ترین مشکل سلامتی شغلی هستند که منجر به افزایش هزینه ها و کاهش بازده ی نیروی کار می شوند. این مطالعه با هدف ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی سطح ریسک ابتلا به این اختلالات در کارکنان خدماتی انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه که بصورت مقطعی تحلیلی انجام شد، 76 نفر از نیروهای خدماتی دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روش سرشماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه نوردیک و روش REBA بود. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار و جدول توزیع فراوانی)، برای مقایسه میانگین ها ازآزمونt مستقل و جهت مقایسه ی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از آزمون کای اسکوئر استفاده شد.
یافته ها
میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب برابر با 69/9±28/37 و 17/7±94/11 سال بود.در بین اختلالات مورد بررسی بیشترین شیوع به ترتیب مربوط به ناراحتی در ناحیه کمر (3/51 درصد)، مچ پا (7/48 درصد) و زانو ها (4/47 درصد) بود. بین میانگین سن و سابقه کار افرادی که دچار اختلال اسکلتی عضلانی بودند در مقایسه با افرادی که دچار اختلال اسکلتی عضلانی نبودند، اختلاف معنادار آماری وجود نداشت. ارزیابی پوسچر REBA نشان داد که بسیاری از شاغلین حین کار وضعیت بدنی نامناسب داشتند.
نتیجه گیری
یافته های این پژوهش حاکی از شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی در بین افراد مورد مطالعه می باشد و لزوم انجام اقدامات اصلاحی در جهت بهبود شرایط کاری این افراد را یادآوری می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1861538 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.