بررسی تاثیر مصرف مورفین در دوره شیردهی بر یادگیری و حافظه فرزندان موش صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مصرف مکرر اپیوئیدها فعالیت مدارهای نورونی و شکل پذیری آنها را دست خوش تغییر قرار می دهد و مواجه شدن دستگاه عصبی نابالغ با این مواد می تواند تاثیرات عمیق تر و گسترده تری برجای بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف مورفین در دوره شیردهی بر یادگیری و حافظه فرزندان موش های صحرائی انجام شده است.
روش بررسی
این مطالعه تجربی روی 40 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار 45 تا 50 روزه در یک گروه کنترل (CO) و 3 گروه از حیواناتی که مادران آنها در دوره شیردهی هر 12 ساعت یک بار به ترتیب 5 (M5)، 10 (M10) و 20 (M20) میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن مورفین سولفات به صورت زیرپوستی دریافت کرده بودند، انجام شد. یادگیری فضائی به مدت 4 شب (هر شب 4 جلسه) در ماز آبی موریس سنجیده شد. شب آخر نیز حافظه فضائی بررسی شد.
یافته ها
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهند که در مقایسه با حیوانات کنترل، موش هایی که مادران آنها در دوران شیردهی مورفین مصرف کرده بودند، به منظور یافتن سکوی پنهان زمان بیشتر را در ماز سپری کرده و مسافت بیشتری را نیز پیموده اند و این اختلاف برای دوزهای 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم مورفین معنی دار بود (01/0>P برای هردو مقایسه). همچنین، آنها زمان کمتر و مسافت کمتری را در ربع هدف در مرحله بازخوانی حافظه گذرانده بودند (01/0>P برای هردو مقایسه).
نتیجه گیری
می توان گفت مصرف مورفین در دوره شیردهی توسط موش های صحرائی به صورت وابسته به دوز باعث ایجاد اختلال در یادگیری و حافظه فضائی فرزندان آنها می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1863279 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.