اثر سمیت سلولی عصاره جلبک دریایی Sargassum glaucescens علیه رده سلول های سرطانی سینه (MCF-7) و کولورکتال (HT-29)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
جلبک های دریایی یکی از منابع طبیعی با طیف گسترده از متابولیت های ثانویه جدید می باشند که خواص سمیت سلولی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی سمیت سلولی عصاره جلبک دریایی Sargassum glaucescensجمع آوری شده از سواحل چابهار علیه سلول های سرطانی کولورکتال و پستان انجام شد.
مواد و روش ها
بررسی سمیت سلولی عصاره های متانولی، کلروفرمی، اتیل استاتی و ان هگزانی جلبک دریایی در غلظت های 125، 250، 500 و 1000 میکروگرم بر میلی لیتر به روش های MTT و تریپان بلو علیه سلول های سرطانی MCF-7 و HT-29 انجام شد. قطعه قطعه شدن DNA سلول ها نیز با روش الکتروفورز بررسی شد.
نتایج
با افزایش غلظت عصاره ها درصد زنده مانی کاهش یافت. غلظت 1000 میکروگرم در میلی لیتر عصاره متانولی بیشترین اثر را نسبت به کنترل و نیز غلظت های کمتر عصاره نشان داد (0/05>P). میزان LC50عصاره متانولی سلول های سرطانی کولورکتال و سینه به ترتیب 16/37±630/8 و 28/07±774/01 میکروگرم بر میلی لیتر بود. همچنین، عصاره متانولی جلبک در مقایسه با نمونه کنترل قادر به قطعه قطعه کردن DNA سلول های سرطانی و القاء آپوپتوز بود.
نتیجه گیری
اثر سمیت سلولی عصاره جلبک مشاهده شده می تواند آغازی برای انجام مطالعات بعدی به منظور دست یابی درمان سرطان باشد. همچنین، پس از انجام مطالعات پیش کلینیکی و کلینیکی می توان از این عصاره ها در صنایع غذایی و دارویی استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
292 -301
لینک کوتاه:
magiran.com/p1863556 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!