نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

چکیده:
هدف
یکی از اهداف مهم در بسیاری از پژوهش های تربیتی و روانشناسی بررسی عواملی است که موجب کاهش عملکرد تحصیلی در دانشجویان می شود. یکی از عوامل روانشناختی که در عملکرد تحصیلی اثرگذاراست، فرسودگی تحصیلی است. هدف از پژوهش حاضر، نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان است.
روش
این پژوهش مقطعی – توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1394-1393 به تعداد 2460 نفر تشکیل دادند که 331 نفر از این افراد به روش نمونه گیری تصادفی و براساس جدول مورگان و کرچسی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری و مقیاس فرسودگی تحصیلی استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
بین متغیر های اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری با فرسودگی تحصیلی ارتباط منفی معنا داری وجود داشت (01/0>P). همچنین حدود 11% از واریانس مربوط به فرسودگی تحصیلی توسط اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری تبیین شد.
نتیجه گیری
اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری با فرسودگی تحصیلی ارتباط معناداری دارد. اشتیاق عاطفی به عنوان قوی ترین پیش بین فرسودگی تحصیلی محسوب می شود که با افزایش اشتیاق عاطفی در دانشجویان میزان فرسودگی تحصیلی در آنان کاهش می یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
197 -206
لینک کوتاه:
magiran.com/p1864119 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!