کارایی برخی از علف کش ها در کنترل پیزور (Bolboschoenus maritimus (L.) Palla) در مزارع برنج شمال ایران

چکیده:
پیزور علفهرزی چند ساله و مقاوم به غرقاب از خانواده اویارسلام است که در سالهای اخیر جمعیت آن در مزارع برنج شمال کشور رو به افزایش است. بهمنظور کنترل شیمیایی پیزور در برنج، آزمایش مزرعهای طی دو سال متوالی در موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت اجرا شد. در سال اول، کارایی علف کش های رایج مزارع برنج شامل پرتیلاکلر، بوتاکلر، بنسولفورونمتیل، اکسادیارژیل و تیوبنکارب در کنترل پیزور مطالعه شد. بر مبنای نتایج سال اول، کارایی برخی علف کش های انتخابی و جدید از گروه سولفونیل اوره ها ( ALSها) مزارع برنج از جمله فلوستوسولفورون، پنوکسولام، مت سولفورونمتیل و نیز علف کش پیرازولیت از خانواده پیرازول ها در مقایسه با بنسولفورونمتیل در سال دوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج سال اول نشان داد که حداقل زیست توده پیزور در کرت های تیمار شده با بنسولفورونمتیل (5/1 گرم بر متر مربع) و پرتیلاکلر (6/10 گرم بر متر مربع) در شش هفته پس از نشاکاری مشاهده شد، درحالی که سایر علف کش ها کارایی مطلوبی در کنترل پیزور نداشتند. نتایج آزمایش سال دوم مشابه نتایج آزمایش اول، یعنی کارایی بسیار خوب بنسولفورونمتیل (97%≤) در کنترل پیزور بود. بعلاوه، نتایج نشان داد که کاربرد فلوستوسولفورون و پیرازولیت سبب کاهش معنی دار زیستتوده پیزور (91%≤) در مقایسه با شاهد عدم کنترل گردید، درحالی که علف کش های پنوکسولام و مت سولفورون تاثیر بسیار کمی در کاهش زیستتوده پیزور (49%≥) داشتند. با توجه به مکانیزم عمل متفاوت علف کش های جدید و سازگاری آنها با برنج، کاربرد آنها در تناوب با علف کش های موجود برای کنترل شیمیایی پیزور و اجتناب از مقاومت در صورت ثبت در کشور توصیه میشود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
245 -255
لینک کوتاه:
magiran.com/p1864931 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.