تاثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

چکیده:
به منظور بررسی اثر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک‏ های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. آزمایش اول شامل پنج سطح شوری آب آبیاری (صفر، 3، 5، 7 و 9 دسی زیمنس بر متر) و آزمایش دوم شامل پنج سطح شوری خاک (1، 3، 5، 7 و 9 دسی زیمنس بر متر) بود. نتایج آزمایش شوری آب نشان داد که بیشترین میزان ارتفاع بوته (71 سانتی متر)، سطح برگ (75/79 سانتی متر مربع)، تعداد ساقه (66/6 ساقه در گلدان)، وزن خشک اندام هوایی (693/4 گرم در بوته)، تعداد غده (66/9 غده در گلدان) و وزن خشک اندام زیرزمینی (328/4 گرم در بوته) در سطح شاهد حاصل شد که با افزایش شوری آب آبیاری به 9 دسی زیمنس بر متر به ترتیب با 5/46، 2/75، 85، 1/83، 100 و 8/80 درصد کاهش همراه بوده است. در آزمایش شوری خاک نیز بیشترین میزان ارتفاع بوته (6/79 سانتی متر)، سطح برگ (75/63 سانتی متر مربع)، تعداد ساقه (7 ساقه در گلدان)، وزن خشک اندام هوایی (454/3 گرم در بوته)، تعداد غده (33/8 غده در گلدان) و وزن خشک اندام زیرزمینی (655/3 گرم در بوته) در سطح یک دسی زیمنس بر متر حاصل شد، که با افزایش شوری خاک به 9 دسی زیمنس بر متر به ترتیب با 3/44، 8/80، 95، 1/87، 76 و 38/75 درصد کاهش همراه بود. به طور کلی به نظر می رسد غده و ریزوم های اویارسلام در شرایط تنش شوری قادر به جوانه زنی و تکثیر رویشی نیستند، که این حاکی از حساسیت بالای این علف هرز نسبت به تنش شوری می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -267
لینک کوتاه:
magiran.com/p1864935 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.