بررسی خواص ضدمیکروبی جلبک Dictyita cervicornis علیه چند سویه باکتری

چکیده:
زمینه و هدف
افزایش مقاومت باکتری های پاتوژن به آنتی بیوتیک ها و پیدایش بیماری های جدید از چالش های بشر است. از طرفی، فراوانی و تنوع متابولیت های ثانویه در جلبک دریایی، آن ها را به ماده ی اولیه برای ساخت دارو در صنعت تبدیل کرده است. عمده ی متابولیت های ثانویه ی جلبک های دریایی ترکیبات هالوژنه هستند که خواص ضدمیکروبی، ضدقارچی و ضدویروسی دارند.
مواد و روش ها
عمل عصاره گیری به وسیله ی حلال های آلی متانول و ان هگزان به دو روش اولتراسوند و خیساندن انجام شد. از آزمون-های انتشار دیسک، حداقل غلظت مهار کننندگی و حداقل غلظت کشندگی به منظور بررسی خواص ضدمیکروبی علیه باکتری های موردمطالعه استفاده شد. آنالیز داده ها از طریق آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد.
یافته ها
باکتری لیستریا مونوسایتوژنز بیشترین میزان حساسیت را نسبت به عصاره ی ان هگزانی جلبک Dictyota cervicornis در رقت 5/1 (جرم/ حجم) از خود نشان داد که در مقایسه با سایر رقت ها اختلاف معنی داری نداشت (05/0 p>). عصاره های استخراج شده به روش خیساندن هیچ گونه هاله ی عدم رشدی علیه باکتری های مورد مطالعه ایجاد نکردند.
نتیجه گیری
با توجه به استاندارد ها عصاره های الکلی جلبک Dictyota cervicornis خاصیت ضدباکتریایی مطلوبی نداشتند اما در صورت خالص سازی ترکیبات عصاره، می توان به نتایج مطلوب تری رسید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
151
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865674 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.