تاثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون ورزش شنای اجباری بر تغییرات عمومی وتغییرات عملکرد غیر طبیعی فیزیولوژیک بر بافت کلیه ی موش های صحرایی

چکیده:
زمینه و هدف
به دنبال افزایش سوء استفاده از استروئیدهای آنابولیک نگرانی ها دربار ه ی آثار زیان بار این داروها بر ارگان های مختلف بدن از جمله کلیه ها افزایش یافته است. فعالیت های ورزشی ازجمله شنا تاثیری بر تعدیل اثرات استروئیدهای آنابولیک ندارد. در این پژوهش تاثیر مصرف استروئیدهای آنابولیک همراه یا بدون ورزش شنا بر تغییرات عمومی و بیوشیمیایی بافت کلیه ی موش های صحرایی نر انجام گرفت.
مواد و روش ها
جامعه ی مورد مطالعه شامل 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 20±220 گرم بود که در قالب چهار گروه ناندرولون به تنهایی10mg/kg (n=8)، ناندرولون همراه شنای اجباری10mg/gr (n=8)، شنای اجباری به تنهایی (n=8) و گروه شاهد (n=8) تقسیم شدند. در این پژوهش برای سنجش متغیرهای بیوشیمیایی نمونه های ادرار جمع آوری شد. : داده ها ی بدست آمده با نرم افزار spss نسخه 21 وتست آماریANOVA یک طرفه و سطح معنی دار P≤0/05 انجام شد.
یافته ها
در رنگ آمیزی H&E و PAS درگروه ناندرولون و ناندرولون+ ورزش نسبت گروه های کنترل و ورزش بروز التهاب اطراف گلومرول ها، آتروفی توبولی، تعداد لکوسیت ها مشهود تر بود. همچنین مصرف ناندرولون همراه یا بدون شنا اجباری و ورزش شنا به تنهایی موجب کاهش معنی داری سطح کراتینین ادرار و اوره ادرار نسبت به گروه کنترل شد.همچنین مصرف ناندرولون همراه با شنای اجباری و ورزش به تنهایی موجب افزایش کراتینین سرم شد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده ورزش شنا هیچگونه تاثیری بر بخش های مختلف کلیه موش های صحرایی نر نمی گذارد اما مصرف ناندرولون می تواند سبب تغییردر این بخش ها گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
321 -329
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865676 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.