بررسی تنوع ژنتیکیGLN223ARG گیرنده لپتین در زنان دارای ناباروری غیرقابل توجیه و زنان بارور

چکیده:
زمینه و هدف
ناباروری غیرقابل توجیه، نوعی ناباروری است که با روش های تشخیصی استاندارد های موجود نمی توان هیج علت مشخصی برای آن یافت. پلی مورفیسمGln223Arg در ژن گیرنده لپتین با افزایش میزان لپتین و به تبع آن با موارد متعددی از جمله چاقی، تخمدان پلی کیستیک و ناباروری در ارتباط می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی ژن گیرنده لپتین در ناباروری غیرقابل توجیه در زنان می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه به صورت موردی- شاهدی در فاصله 1394-1395 انجام شد. افراد مورد مطالعه در این تحقیق، شامل، 102 زن مبتلا به ناباروری غیرقابل توجیه و 112 زن بارور با پروفایل هورمونی نرمال بودند. جهت تعیین ژنوتیپ افراد برای بررسی پلی مورفیسم Gln223Arg از تکنیک PCR-RFLP استفاده شد.
یافته ها
ارتباط معنی دار بین پلی مورفیسم Gln223Arg با ناباروری غیرقابل توجیه در زنان مشاهده نشد. با محاسبه تعادل هاردی- واینبرگ، مشخص شد که جمعیت افراد بیمار نابارور و سالم برای جایگاه ژنی (Gln223Arg) در تعادل می باشند. لذا می توان دریافت که عوامل برهم زننده تعادل، در جمعیت های مورد مطالعه این پژوهش، وجود ندارد.
نتیجه گیری
در مطالعه حاضر، پلی مورفیسم Gln223Arg در ژن گیرنده لپتین، یک فاکتور خطر در بروز ناباروری غیرقابل توجیه در زنان نیست. با این وجود مطالعات بیشتر در جمعیت های بزرگتر و بررسی سایر پلی مورفیسم های گیرنده لپتین به منظور درک نقش پلی مورفیسم ها در ناباروری غیرقابل توجیه پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
311 -319
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865677 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.