تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده

چکیده:
مقدمه
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال های کلسیمی گیرنده های رایانودین و پمپ کلسیمی در موشهای صحرایی ایسکمی شده صورت گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه 28 موش صحرایی نر ویستار (250-200 گرم) به صورت تصادفی در 4 گروه شم، ایسکمی، تمرین و تمرین- ایسکمی مورد استفاده قرار گرفتند. انفارکتوس میوکارد (MI) با بستن شریان کرونری نزولی (LAD) به مدت 30 دقیقه انجام شد. برنامه تمرینی روی تریدمیل به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته به مدت 40 دقیقه بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و تزریقات، موشها بی هوش شده و بافت قلب جدا شد. و بیان ژن SERCA2a و RyR2 برای سلولهای بافت قلب اندازه گیری شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که سطح بیان ژن SERCA2a در هر دو گروه تمرین و تمرین- ایسکمی افزایش (001/0=p) و این افزایش بطور معناداری درگروه تمرین- ایسکمی بیشتر بود(001/0=p). همچنین نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین اینتروال موجب افزایش معنادار سطح بیان ژن RyR2 در دو گروه تمرین- ایسکمی و تمرین شد. اما در گروه ایسکمی کاهش معناداری در سطح بیان ژن RyR2 مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک برنامه منظم تمرینی تناوبی، انقباضات غیرطبیعی همراه با کاردیومیوپاتی ناشی از ایسکمی میوکارد را از بین می برد و کنترل کلسیم عضله قلبی را ترمیم می کند و قدرت انقباض به طور عمده توسط افزایش جرم بطن چپ افزایش می یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
267 -277
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865681 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.