پیش بینی جهت گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه ی مثبت و منفی)

چکیده:
زمینه و هدف
اخیرا توجه خاصی به هیجان و تاثیر آن بر متغیرهای مختلف روان شناختی وجود دارد؛ لذا، پژوهش حاضر باهدف پ‍ژوهش بررسی نقش ابعاد هیجانی (عاطفه ی مثبت و منفی) در جهت گیری اهداف دانشجویان صورت گرفت.
مواد و روش ها
روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 201 نفر از دانشجویان دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-92 به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند.آن ها با استفاده از مقیاس های جهت گیری هدف و عواطف مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه وتفسیر شدند.
یافته ها
بین اهداف تسلط-گرایشی باعاطفه ی مثبت (01/0 p<و 19/0 = r) و تسلط-اجتنابی با عاطفه ی مثبت، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0 p<و 23/0 = r) و بین عواطف منفی باهدف عملکردی-اجتنابی (05/0 p<و 15/0 = r) و هدف تسلط-اجتنابی رابطه ی معنادار وجود داشت (05/0 p<،16/0- = r). عاطفه ی مثبت قادر به پیش بینی اهداف پیشرفت تسلط-گرایشی و عملکردی-گرایشی بود (05/0p=)؛ درحالی که اهداف عملکردی-اجتنابی و تسلط-اجتنابی با عاطفه ی منفی قابل پیش بینی بودند (049/0p=).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که اهداف انتخابی دانشجویان، می تواند در ابعاد هیجانی آنان نقش داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
259 -266
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865682 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.