تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ژن Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت های ویستار

چکیده:
زمینه و هدف
فعالیت های بدنی و ورزشی یکی از عوامل موثر در پیشگیری از بسیاری از انواع بیماری هاست. با توجه به افزایش چشمگیر اختلالات ریوی در دهه های اخیر و نیز نقش استرس اکسایشی در بروز این بیماری ها، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ژن سیرتوئین 1 (Sirt1) و پروتئین سرچنگالی 3O (FoxO3a) در بافت ریه رت های ویستار است.
مواد و روش ها
تعداد 20 سر رت ویستار با محدوده وزنی 23±102 گرم به طور تصادفی به 2 گروه کنترل (10=n) و فعالیت ورزشی (10=n) تقسیم شدند. پروتکل تمرین شامل 3 ماه فعالیت ورزشی شنا (5 روز در هفته) بود که از 25 دقیقه در هفته اول (با اضافه بار 4 لیتر در دقیقه) به 60 دقیقه (با اضافه بار 10 لیتر در دقیقه) در هفته انتهایی رسید. نمونه برداری بافتی 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی انجام شد و بیان ژن های Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت ها با استفاده از تکنیک Real time-PCR بررسی شد. برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای مقایسه بین گروهی از آزمون تی مستقل استفاده شد (05/0α
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
251 -258
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865683 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.